شنبه 12 قوس 1401 برابر با Saturday, 3 December , 2022
اعتراض در مقابل طالبان

تظاهرات ضد طالبان

با وجود خطرات جدی زنان و مردان افغانستان دست از اعتراض در مقابل طالبان بر نداشته اند